ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

House of Makers

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Non stop motion animation

ΚΑΡΠΟΣ, Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιστισμικής

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ