ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Διαβάζοντας, χτίζω σχέσεις

Κέντρο Πρόληψης "Αθηνά Πολύβουλος"

8-12 ετών με τους γονείς

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ